Công việc và cuộc sống của những người từng du học trở về: Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)