GIỚI THIỆU VỀ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
1. Thông tin chung
– Tên đơn vị: Nhà xuất bản Đại học Huế
– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hue University Publishing House (viết tắt là: HUPH).
– Ngày thành lập: 19 tháng 8 năm 2005
– Trụ sở: 07 Hà Nội, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
– Điện thoại: 02343. 837 838 (phòng Giám đốc); 02343.849 882 (Phòng Tổ Chức – Hành chính); 02343.834 486 (phòng Biên tập – Phát hành)
– Email: nxbdhhue@hueuni.edu.vn; phongbientap@hueuni.edu.vn
– Giám đốc – Tổng biên tập: TS. Trần Bình Tuyên (Điện thoại: 0984 818 125)
2. Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ
– Tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ: Nhà xuất bản Đại học Huế là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trực thuộc Đại học Huế; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các giáo trình, tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học dưới dạng xuất bản phẩm của các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế và của ngành giáo dục. Từ ngày 02/02/2018, Nhà xuất bản Đại học Huế có thêm chức năng xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho đối tượng giáo viên và học sinh các bậc học phổ thông.
– Đối tượng phục vụ: Chủ yếu là sinh viên, học viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý, giảng viên của Đại học Huế; giáo viên và học sinh các bậc học phổ thông; đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.
– Xuất bản phẩm chủ yếu:
+ Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo cho các hệ đào tạo của Đại học Huế;
+ Tài liệu tham khảo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ việc dạy và học, nghiên cứu khoa học thuộc Đại học Huế;
+ Sách giáo viên, sách giáo khoa và sách tham khảo cho học sinh các bậc học phổ thông.
+ Các xuất bản phẩm khác: Phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ; đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.
3. Cơ cấu tổ chức
– Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Đại học Huế gồm: Ban Giám đốc và 2 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Biên tập – Phát hành.
– Hiện nay, Nhà xuất bản Đại học Huế đã có hơn 50 Biên tập viên được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng chỉ hành nghề biên tập.
4. Thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
– Đến nay, Nhà xuất bản Đại học Huế đã xuất bản trên 1.200 ấn phẩm với gần 2.000.000 bản sách, chủ yếu là sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo, công trình nghiên cứu khoa học,… của các trường, khoa trong và ngoài Đại học Huế, góp phần trong việc hoàn thiện hồ sơ giúp cho hơn 200 giảng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và nhiều giảng viên hoàn thành chương trình thi Giảng viên chính.
– Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Đại học Huế không có sai phạm về tư tưởng, chính trị đồng thời có giá trị cao về chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như triết học, y học, lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật,… với nhiều ấn phẩm đạt Giải thưởng Sách Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Tiêu biểu là các ấn phẩm: “Triết gia Trần Đức Thảo: Di cảo, khảo luận, kỷ niệm”; bộ sách “Tinh văn”; “Du Xuân đất Việt”, “Từ điển Y học: Anh – Việt, Pháp – Việt”; “Y học cấp cứu người lớn” (sách dịch); “Siêu âm tim – cập nhật chẩn đoán”; “Những vấn đề tim mạch thiết yếu”…
– Nhà xuất bản Đại học Huế được nhiều Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xếp vào nhà xuất bản trong nước uy tín để tính điểm công trình như các Nhà xuất bản Đại học của Việt Nam, Nhà Xuất bản Giáo dục…
Nhà xuất bản Đại học Huế sẵn sàng hợp tác, liên kết xuất bản với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong khu vực và trên toàn quốc.